Law No. 44/2019 amending the Criminal Code of the Republic of Albania No. 7895, dated 27.1.1995

Law No. 44/2019 amending the Criminal Code of the Republic of Albania No. 7895, dated 27.1.1995 thumbnail

This law makes amendments to the Penal Code of the Republic of Albania, and explicitly increase the penalties associated with the pollution of air, soil, and water.

Applicable countryAlbania
Topic
Subtopic
Pollutant disposal in water sources
Original publication18 Jul 2019
Entered into force2 Aug 2019
Latest update18 Jul 2019
Available languages
Albanian PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 7895, DATË 27.1.1995, “KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR1