Law No. HO-82-N “On environmental control”

Law No. HO-82-N “On environmental control” thumbnail

This law created standards for environmental regulation and preservation. States are mandated to undertake inspections of water quality and enforcement of environmental, including water source, pollution control.

Applicable countryArmenia
Topic
Subtopics
Pollutant disposal in water sources
Water quality monitoring
Original publication11 Apr 2005
Entered into force28 May 2005
Latest update11 Apr 2005
Available languages
Armenian ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը Ընդունված է 2005 թվականի ապրիլի 11-ին ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ.